Bhajan/Aarti

दामोदर अष्टकम DAMODARASHTAKAM with Lyrics and Hindi Meaning

दामोदर अष्टकम DAamodar Ashtakam lyrics in hindi श्री श्री दामोदराष्टकं नमामीश्वरं सच्-चिद्-आनन्द-रूपं लसत्-कुण्डलं गोकुले भ्राजमनम्यशोदा-भियोलूखलाद् धावमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या