Labhale Amhas Bhagya Bolato Marathi

Labhale Aamhas Bhagya Bolato Marathi Lyrics with english meaning : Kavita  written by Marathi Poet Suresh Bhat ji.

Labhale Amhas Bhagya Bolato Marathi Lyrics

 

लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी X २
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी
धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी X २
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी
बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी,
जाणतो मराठी, मानतो मराठी

(आमुच्या मनामनात दंगते मराठी
आमुच्या रगारगात रंगते मराठी ) X २

आमुच्या उराउरात स्पंदते मराठी
आमुच्या नसानसात नाचते मराठी
लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी
बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी,
जाणतो मराठी, मानतो मराठी

बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी,
जाणतो मराठी, मानतो मराठी

आमुच्या पिलापिलात जन्मते मराठी
आमुच्या लहानग्यात रांगते मराठी
आमुच्या मुलामुलीत खेळते मराठी
आमुच्या घराघरात वाढते मराठी

आमुच्या कुलाकुलात नांदते मराठी
येथल्या फुलाफुलात हासते मराठी
येथल्या दिशादिशात दाटते मराठी
येथल्या नगानगात गर्जते मराठी

येथल्या दरीदरीत हिंडते मराठी
येथल्या वनावनात गुंजते मराठी X २

येथल्या तरुलतात साजते मराठी
येथल्या कळीकळीत लाजते मराठी

लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी X २

जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी

बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी,
जाणतो मराठी, मानतो मराठी

येथल्या नभामधून वर्षते मराठी
येथल्या पिकांमधून डोलते मराठी
येथल्या नद्यांमधून वाहते मराठी
येथल्या चराचरात राहते मराठी (मराठी )

लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी २
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी

लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी

जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी

बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी
जाणतो मराठी, मानतो मराठी
दंगते मराठी, रंगते मराठी,
स्पंदते मराठी, गर्जते मराठी
गुंजते मराठी, गर्जते मराठी
गर्जते मराठी गर्जते मराठी

 

laabhale amhaas bhaagy bolato maraathhi
jaahalo kharech dhany aikato maraathhi
dharm pnth jaat ek jaanato maraathhi
ewadhyaa jagaat maay maanato maraathhi
bolato maraathhi, aikato maraathhi
jaanato maraathhi, maanato maraathhi

amuchyaa manaamanaant dngate maraathhi
amuchyaa ragaaragaat rngate maraathhi
amuchyaa uraauraant spndate maraathhi
amuchyaa nasaanasaant naachate maraathhi

amuchyaa pilaapilaant janmate maraathhi
amuchyaa lahaanagyaant raangate maraathhi
amuchyaa mulaanmulit khelate maraathhi
amuchyaa gharaagharaant waadhate maraathhi

amuchyaa kulaakulaat naandate maraathhi
yethelyaa fulaafulaant haasate maraathhi
yethalyaa dishaadishaant daatate maraathhi
yethalyaa nagaanagaat garjate maraathhi

yethalyaa daridarit hindate maraathhi
yethalyaa wanaawanaat gunjate maraathhi
yethalyaa tarulataat saajate maraathhi
yethalyaa kalikalit laajate maraathhi

yethalyaa nabhaamadhun warshate maraathhi
yethalyaa pikaanmadhun dolate maraathhi
yethalyaa nadyaanmadhun dolate maraathhi
yethalyaa charaacharaant raahate maraathhi

 

लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी X २
We are fortunate, we speak Marathi
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी
Feel happy to listen Marathi
धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी X २
Maratji knows only one Religion,caste
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी
In This world my Mother is Marathi
बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी,
We Speak Marathi, We Listen Marathi
जाणतो मराठी, मानतो मराठी
Know Marathi, Respect Marathi
(आमुच्या मनामनात दंगते मराठी
It’s in our mind Marathi
आमुच्या रगारगात रंगते मराठी) X २
It’s in our blood Marathi
आमुच्या उराउरात स्पंदते मराठी
It beats in our heart Marathi
आमुच्या नसानसात नाचते मराठी
It’s in our nerves Marathi
लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी
We are fortunate we speak Marathi
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी
Feel happy to listen Marathi
बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी,
We Speak Marathi, We Listen Marathi
जाणतो मराठी, मानतो मराठी
Know Marathi, Respect Marathi
बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी,
We Speak Marathi, We Listen Marathi
जाणतो मराठी, मानतो मराठी
Know Marathi, Respect Marathi
आमुच्या पिलापिलात जन्मते मराठी
It’s born in our children Marathi
आमुच्या लहानग्यात रांगते मराठी
It stays in small Marathi
आमुच्या मुलामुलीत खेळते मराठी
It plays in our children Marathi
आमुच्या घराघरात वाढते मराठी
It grows in our house Marathi
आमुच्या कुलाकुलात नांदते मराठी
It stays in our home Marathi
येथल्या फुलाफुलात हासते मराठी
It laughs in flowers Marathi
येथल्या दिशादिशात दाटते मराठी
येथल्या दिशादिशात दाटते मराठी
येथल्या नगानगात गर्जते मराठी
येथल्या नगानगात गर्जते मराठी

येथल्या दरीदरीत हिंडते मराठी
येथल्या दरीदरीत हिंडते मराठी
येथल्या वनावनात गुंजते मराठी X २
येथल्या वनावनात गुंजते मराठी X २
येथल्या तरुलतात साजते मराठी
येथल्या तरुलतात साजते मराठी
येथल्या कळीकळीत लाजते मराठी
येथल्या कळीकळीत लाजते मराठी
लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी X २
We are fortunate, we speak Marathi
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी
Feel happy to listen Marathi
बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी,
We Speak Marathi, We Listen Marathi
जाणतो मराठी, मानतो मराठी
Know Marathi, Respect Marathi
येथल्या नभामधून वर्षते मराठी
येथल्या नभामधून वर्षते मराठी
येथल्या पिकांमधून डोलते मराठी
येथल्या पिकांमधून डोलते मराठी
येथल्या नद्यांमधून वाहते मराठी
येथल्या नद्यांमधून वाहते मराठी
येथल्या चराचरात राहते मराठी (मराठी)
येथल्या चराचरात राहते मराठी (मराठी)
लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी २
We are fortunate, we speak Marathi
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी
Feel happy to listen Marathi
लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी
We are fortunate we speak Marathi
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी
Feel happy to listen Marathi
बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी
We Speak Marathi, We Listen Marathi
जाणतो मराठी, मानतो मराठी
Know Marathi, Respect Marathi
दंगते मराठी, रंगते मराठी,
दंगते मराठी, रंगते मराठी,
स्पंदते मराठी, गर्जते मराठी
स्पंदते मराठी, गर्जते मराठी
गुंजते मराठी, गर्जते मराठी
गुंजते मराठी, गर्जते मराठी
गर्जते मराठी गर्जते मराठी
गर्जते मराठी गर्जते मराठी

 

 

Written By: Suresh Bhat ji.

If you find any mistake in the lyrics, please send correct lyrics in comments /Contact Us

Labhale Amhas Bhagya Bolato Marathi Video

Song Credits
Song: Labhale Amhas Bhagya Bolato
Movie: Labhale Amhas Bhagya Bolato Marathi
Music Director: Kaushal Inamdar
Lyricist: Suresh Bhat