రావణాసురా Ravanasura Anthem – Ravi Teja

Ravanasura Anthem Lyrics in Telugu & Roman English from Ravanasura sung by Harika Narayan, Harshavardhan Rameshwar, lyrics are written by Harshavardhan Rameshwar

Ravanasura Anthem Lyrics

Dashakanta lankaapathi raavana!

Raavana raavana raavana Dasagreeva
Raavana raavana raavana Dasagreeva
Raavana raavana raavana Dasagreeva
Raavana raavana raavana Dasagreeva

Raavana raavana raavana Dasagreeva
Raavana raavana raavana
Dasagreeva raavana
Dasagreeva raavana
Dasagreeva raavana
Dasagreeva raavana

Dasagreeva raavana
Dasagreeva raavana
Raa raa raa raa
Raa raa raa raa

Dasagreeva raavana
Dasagreeva raavana
Raa raa raa raa

Dashakanta lankaapathi
Raavana raavana
Dashakanta lankaapathi
Raavana raavana
Dashakanta lankaapathi
Raavana raavana
Dashakanta lankaapathi
Ravanasura ravanasura

Dasagreeva raavana
Dasagreeva raavana
Raa raa raa raa
Raa raa raa raa

Dasagreeva raavana
Dasagreeva raavana
Raa raa raa raa

Sari sari sari sari
Sari sari sa
Sari gari sari gari
Sari gari sa

Riga riga mama mama ma
Magarisa sariga
Riga mama mama
Gama papa papa
Riga mama mama
Gama papa papa pa
Dapa dapa dapa dapa dapa
Gama gama gama gama gama
Ri ri ri ri ri ri garisa

Akharva sarva mangala
Kalaa kadamba manjari
Rasaa pravaha madhuri
Vijrumbhana madhuvratam

Smaranthakam puranthakam
Bhavanthakam makanthakam
Gajanthakantha dakanthakam
Tamanthakam thakam bhaje

Akharva sarva mangala
Kalaa kadamba manjari
Rasaa pravaha madhuri
Vijrumbhana madhuvratam

Smaranthakam puranthakam
Bhavanthakam makanthakam
Gajanthakantha dakanthakam
Tamanthakam thakam bhaje

Dasagreeva raavana
Dasagreeva raavana
Raa raa raa raa
Raa raa raa raa

Dasagreeva raavana
Dasagreeva raavana
Raa raa raa raa
Raavana Raavanasuraa

Ravanasura Anthem Lyrics In Telugu

దశకంఠా లంకాపతి రావణా

రావణ రావణ రావణ దశగ్రీవ
రావణ రావణ రావణ దశగ్రీవ
రావణ రావణ రావణ దశగ్రీవ
రావణ రావణ రావణ దశగ్రీవ

రావణ రావణ రావణ దశగ్రీవ
రావణ రావణ రావణ దశగ్రీవ
రావణ దశగ్రీవ రావణ
రావణ దశగ్రీవ రావణ

దశగ్రీవ రావణ దశగ్రీవ రావణ
రా రా రా రా రా రా రా
దశగ్రీవ రావణ దశగ్రీవ రావణ
రా రా రా రా రా రా రా

దశకంఠ లంకాపతి… రావణ రావణ
దశకంఠ లంకాపతి… రావణ రావణ
దశకంఠ లంకాపతి… రావణ రావణ
దశకంఠ లంకాపతి రావణసురా
ఆమె: రావణాసురా, ఆ ఆఆ… రావణాసురా

దశగ్రీవ రావణ… దశగ్రీవ రావణ
రా రా రా రా రా రా రా
దశగ్రీవ రావణ… దశగ్రీవ రావణ
రా రా రా రా రా

సారిసారి సారి సారి సరి సరి స
సరి గరి సరి గరి గరి గరి సరి స
రిగ రిగ మామ మామ మా మగరిస సరిగా
రిగ మామ మామ గమపాపా పాపా
రిగ మామ మామ గమపాపా పాపా ప
స ద స ద మ పా ప
గామ గామ గామ గామ గామ
రీగ నీ ద ని ద ని దనీస

ఆఖర్వ సార్వమంగళ కళాకధంబ మంజరి
రసప్రవహ మాధురి విజృంభణ మధువ్రతం
స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మకాంతకం
గజాంతకాంధ కాంత కాంత మాంత కాంతకం భజే

ఆఖార్వ సార్వమంగళ కళాకధంబ మంజరి
రసప్రవహ మాధురి విజృంభణ మధూవ్రతం
స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మకాంతకం
గజాంతకాంధ కాంత కాంత మాంత కాంతకం భజే

దశగ్రీవ రావణ… దశగ్రీవ రావణ
రా రా రా రా రా రా రా
దశగ్రీవ రావణ… దశగ్రీవ రావణ
రా రా రా రా రా రా రా
రావణా ఆ ఆఆ ఆ
రావణాసురా ఆ ఆ ఆ ఆ

రావణాసురా అంతేమ్ Song

Written by:Kunaal Vermaa

If you find any mistake in the lyrics, please send correct lyrics in comments /Contact Us

Ravanasura Anthem Video

Ravanasura Anthem Song Details:

Song: Ravanasura Anthem
Movie: Ravanasura
Singer(s): Harika Narayan, Harshavardhan Rameshwar, Shanti People & Novlik
Musician(s): Harshavardhan Rameshwar
Written by: Harshavardhan Rameshwar
Cast: Ravi Teja
Label(©): Saregama Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *