Na Kosama E Siluva Yagamu Lyrics in Telugu & English నా కోసమా ఈ సిలువ యాగము

Na Kosama E Siluva Yagamu Lyrics in Telugu and English

Na Kosama E Siluva Yagamu  Lyrics in Telugu నా కోసమా ఈ సిలువ యాగము

Naa Kosamaa Ee Siluva Yaagamu
Naa Kosamaa Ee Praana Thyaagamu (2)
Kalvarilo Shramalu Naa Kosamaa
Kalvarilo Siluva Naa Kosamaa (2) ||Naa Kosamaa ||

Naa Chethulu Chesina Paapaanikai
Naa Paadaalu Nadachina Vankara Throvalakai (2)
Nee Chethulalo… Nee Paadaalalo…
Nee Chethulalo Nee Paadaalalo
Mekulu Guchchinaare (2)
Yesayyaa Naakai Sahinchaavu
Yesayyaa Naakai Bharinchaavu (2) ||Naa Kosamaa ||

Naa Manassulo Chedu Thalampulakai
Naa Hrudilo Chesina Avidheyathakai (2)
Nee Shirassupai… Nee Shareeramupai…
Nee Shirassupai Nee Shareeramupai
Mullanu Guchchinaare (2)
Yesayyaa Naakai Sahinchaavu
Yesayyaa Naakai Bharinchaavu (2) ||Naa Kosamaa ||

Naa Kosama song lyrics in Telugu

నా కోసమా ఈ సిలువ యాగము
నా కోసమా ఈ ప్రాణ త్యాగము |2|
కల్వరిలో శ్రమలు నా కోసమా
కల్వరిలో సిలువ నా కోసమా|2| || నా కోసమా ||

నా చేతులు చేసిన పాపానికై
నా పాదాలు నడచిన వంకర త్రోవలకై |2|
నీ చేతులలో… నీ పాదాలలో…
నీ చేతులలో నీ పాదాలలో
మేకులు గుచ్చినారే |2|
యేసయ్యా నాకై సహించావు
యేసయ్యా నాకై భరించావు|2| || నా కోసమా ||

నా మనస్సులో చెడు తలంపులకై
నా హృదిలో చేసిన అవిధేయతకై |2|
నీ శిరస్సుపై… నీ శరీరముపై…
నీ శిరస్సుపై నీ శరీరముపై
ముళ్ళను గుచ్చినారే |2|
యేసయ్యా నాకై సహించావు
యేసయ్యా నాకై భరించావు|2| || నా కోసమా ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *